Notes d'Aplicació, Exemples i Tutorials

L'implementació de noves aplicacions i la difusió de aspectes de la RMN d'interès per els usuaris son part de les tasques del personal de la Unitat. Això permet oferir als usuaris una gran varietat d'experiments i contribuir a la dinamització en l'aplicació de la tècnica de la RMN en el nostre entorn

 

Notes d’aplicació

Recull del material generat amb informació sobre aspectes generals (equips 300-500 MHz)

 

Exemples

Tocsy

La RMN és una eina de gran utilitat en la determinació estructural i per la caracterització de materials a nivell molecular. Nombrosos anàlisis de: principis actius, productes naturals, polímers i biomolècules aprofiten la combinació de la informació qualitativa i quantitativa obtinguda a partir dels múltiples experiments de RMN. A tall d'exemple s'inclouen algunes anàlisis realitzats a la Unitat d'RMN segons procediments reglats:

El conjunt de la informació continguda en els apartats anteriors mostra la versatilitat de la tècnica i també les possibilitats que ofereix la Unitat d'RMN. Possibilitats que s'estenen a l'establiment i validació de nous mètodes o a la realització d'estudis complets per donar resposta a les necessitats dels usuaris en una àmplia varietat de compostos amb un gran rang de pesos moleculars